Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hara Bouw B.V.

E-mail: info@harabouw.nl
Website: www.harabouw.nl


  

Artikel 1 - Definities

1.   Hara Bouw B.V.: Hara Bouw B.V., gevestigd te Dieren, KvK-nummer 82416303.

2.   Klant: degene met wie Hara Bouw B.V. een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Hara Bouw B.V. en Klant samen.

4.   Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid 

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hara Bouw B.V..

2.   Hara Bouw B.V. en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.

3.   Hara Bouw B.V. en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van Hara Bouw B.V. zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2.   Een aanbod of offerte is maximaal 8 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.

3.   Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Hara Bouw B.V. en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 - Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Hara Bouw B.V. de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

2.   Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Hara Bouw B.V. slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 - Prijzen

1.   Hara Bouw B.V. hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

2.   Hara Bouw B.V. mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 

3.   Hara Bouw B.V. en de Klant spreken voor een dienstverlening door Hara Bouw B.V. een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.   Hara Bouw B.V. mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 

5.   Hara Bouw B.V. moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 

6.   De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.

7.   Hara Bouw B.V. mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 

8.   Hara Bouw B.V. zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.

9.   Een consument mag de overeenkomst met Hara Bouw B.V. ongedaan maken wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging. 

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

1.   Hara Bouw B.V. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 

2.   De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.

3.   De betalingstermijnen die Hara Bouw B.V. hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Hara Bouw B.V. aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 

4.   Hara Bouw B.V. mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Gevolgen te late betaling 

1.   Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Hara Bouw B.V. de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en  de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2.   Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Hara Bouw B.V.. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Hara Bouw B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Hara Bouw B.V. op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hara Bouw B.V., dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 - Recht van reclame 

1.   Wanneer de Klant in verzuim is, mag Hara Bouw B.V. het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.

2.   Hara Bouw B.V. maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.

3.   Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Hara Bouw B.V., tenzij schriftelijk anders is afgesproken. 

4.   De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3. 

Artikel 9 - Herroepingsrecht 

1.   Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer: 

·  het product is gebruikt

·  het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

·  het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

·  het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed en badkleding

·  de verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud zoals dvd’s of cd’s

·  het product of dienst logies, een reis, een restaurantbedrijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft

·  het product een los tijdschrift of losse krant is

·  het een spoedreparatie betreft

·  het weddenschappen of loterijen betreft

·  de consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

·  het een dienst betreft die met instemming van de Klant volledig worden uitgevoerd binnen de bedenktijd en waarbij de Klant uitdrukkelijk heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien

2.   De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:

·  op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

·  zodra de consument een overeenkomst tot levering van een dienst heeft gesloten

·  zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

3.   De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar info@harabouw.nl, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Hara Bouw B.V., www.harabouw.nl.

4.   De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Hara Bouw B.V., bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 10 - Vergoeding van bezorgkosten 

1.   Wanneer de consument op tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Hara Bouw B.V. heeft geretourneerd, dan zal Hara Bouw B.V. eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.

2.   De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Hara Bouw B.V. voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 11 - Vergoeding retourkosten 

1.   Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor. 

Artikel 12 - Opschortingsrecht

1.   Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 13 - Retentierecht 

1.   Hara Bouw B.V. kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Hara Bouw B.V. heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 

2.   Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Hara Bouw B.V..

3.   Hara Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

Artikel 14 - Verrekening

1.   Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan Hara Bouw B.V. te verrekenen met een vordering op Hara Bouw B.V..

Artikel 15 - Eigendomsvoorbehoud 

1.   Hara Bouw B.V. blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Hara Bouw B.V. met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.

2.   Tot die tijd in lid 1 kan Hara Bouw B.V. gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 

3.   Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren. 

4.   Wanneer Hara Bouw B.V. gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Hara Bouw B.V. van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 16 - Levering

1.   Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.   Levering vindt plaats bij Hara Bouw B.V., tenzij anders wordt afgesproken.

3.   Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. 

4.   Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag Hara Bouw B.V. zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.

5.   Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Hara Bouw B.V. kan tegenwerpen.

Artikel 17 - Levertijd 

1.   De levertijden van Hara Bouw B.V. zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

2.   De levertijd gaat in wanneer de door de Klant voor akkoord getekende offerte aan Hara Bouw B.V. door Hara Bouw B.V. schriftelijk of elektronisch is bevestigd aan de Klant.

3.   De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Hara Bouw B.V. later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Hara Bouw B.V. niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Hara Bouw B.V. iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 18 - Feitelijke levering

1.   De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 19 - Transportkosten 

1.   De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Hara Bouw B.V. schriftelijk iets anders hebben afgesproken. 

Artikel 20 - Verpakking en verzending

1.   Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Hara Bouw B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

2.   Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Hara Bouw B.V.. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Hara Bouw B.V. niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 21 - Verzekering

1.   De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:

·  geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

·  zaken van Hara Bouw B.V. die bij de Klant aanwezig zijn

·  zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2.   De Klant geeft op eerste verzoek van Hara Bouw B.V. de polis van deze verzekeringen ter inzage.

3.   De Klant moet op eigen kosten een CAR-verzekering afsluiten, tenzij anders is afgesproken.

4.   De Klant kan geen aanspraak maken op vergoeding van schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt, tenzij anders is afgesproken. 

Artikel 22 - Bewaring 

1.   Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.

2.   Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

Artikel 23 - Montage en of installatie

1.   Hoewel Hara Bouw B.V. zich inspant alle montage- en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 24 - Garantie

1.   Wanneer de Klant en Hara Bouw B.V. een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Hara Bouw B.V. enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

2.   De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal. 

3.   De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld

4.   Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die Hara Bouw B.V. levert, gaat over op de Klant zodra deze juridisch of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product voor de Klant in ontvangst neemt. 

Artikel 25 - Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Hara Bouw B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 

2.   Hara Bouw B.V. mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.

3.   De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 

4.   De Klant moet ervoor zorgen dat Hara Bouw B.V. op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Zorgt de Klant er niet voor dat Hara Bouw B.V. tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 26 - Informatieverstrekking door de Klant 

1.   De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Hara Bouw B.V..

2.   De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Hara Bouw B.V. de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Hara Bouw B.V. redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 27 - Duur overeenkomst dienst

1.   De overeenkomst tussen Hara Bouw B.V. en de Klant voor een dienst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of schriftelijk iets anders is afgesproken. 

2.   Na afloop van de termijn in lid 1 wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij de Klant of Hara Bouw B.V. de overeenkomst opzegt met een opzegtermijn van 2 maanden. Is de Klant een consument dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 28 - Opzeggen dienst voor bepaalde tijd

1.   De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor bepaalde tijd niet eerder dan na 1 jaar opzeggen. 

2.   Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan de Klant de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

3.   Na afloop van de minimum looptijd van 1 jaar kan een consument de overeenkomst in lid 1 opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

4.   Is de overeenkomst voor een dienst voor minder dan 1 jaar aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Artikel 29 - Intellectueel eigendom 

1.   Hara Bouw B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders is afgesproken. 

2.   De Klant mag de intellectuele eigendomsrechten in lid 1 niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hara Bouw B.V. aan anderen tonen, ter beschikking stellen of op een andere manier gebruiken.

Artikel 30 - Geheimhouding 

1.   De Klant houdt iedere informatie, in welke vorm dan ook, die hij van Hara Bouw B.V. ontvangt geheim.

2.   Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Hara Bouw B.V. waarvan de Klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Hara Bouw B.V. schade kan berokkenen.

3.   De Klant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hij de informatie in lid 1 en 2 geheimhoudt. 

4.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

·  die al openbaar was voordat de Klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant

·  die door de Klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht 

5.   De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Artikel 31 - Boetebeding

1.   Wanneer de Klant het artikel over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan moet hij aan Hara Bouw B.V. voor elke overtreding een onmiddellijk opeisbare boete betalen.

2.   Is de Klant een consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 1.000.

3.   Is de Klant geen consument dan bedraagt de boete in lid 1: € 5.000

4.   Daarnaast moet de Klant een bedrag van 5% van toepasselijke bedrag in lid 2 of 3 betalen voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

5.   De Klant moet de boete in lid 1 betalen zonder dat een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schade. 

6.   Hara Bouw B.V. mag naast de boete in lid 1 ook een schadevergoeding eisen van de Klant.

Artikel 32 - Vrijwaring

1.   De Klant vrijwaart Hara Bouw B.V. tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Hara Bouw B.V. geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 33 - Klachten

1.   De Klant moet een door Hara Bouw B.V. geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Hara Bouw B.V. daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 

3.   Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Hara Bouw B.V. hiervan op de hoogte stellen.

4.   De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Hara Bouw B.V. hierop gepast kan reageren. 

5.   De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Hara Bouw B.V..

6.   Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Hara Bouw B.V. andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 34 - Ingebrekestelling

1.   De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Hara Bouw B.V..

2.   De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Hara Bouw B.V. ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 35 - Aansprakelijkheid Klant

1.   Wanneer Hara Bouw B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 36 - Aansprakelijkheid Hara Bouw B.V.

1.   Hara Bouw B.V. is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2.   Wanneer Hara Bouw B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.

3.   Hara Bouw B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

4.   Wanneer Hara Bouw B.V. aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 37 - Vervaltermijn

1.   Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Hara Bouw B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 38 - Ontbinding

1.   De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Hara Bouw B.V. toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 

2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Hara Bouw B.V. nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Hara Bouw B.V. in verzuim is. 

3.   Hara Bouw B.V. mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Hara Bouw B.V. kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

Artikel 39 - Overmacht

1.   In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Hara Bouw B.V. door de Klant niet aan Hara Bouw B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 

2.   Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer­virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen

3.   Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Hara Bouw B.V. 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Hara Bouw B.V. kan nakomen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Hara Bouw B.V. de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 

5.   Hara Bouw B.V. hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Hara Bouw B.V. hiervan voordeel heeft. 

Artikel 40 - Wijziging overeenkomst 

1.   Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Hara Bouw B.V. de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 41 - Wijziging algemene voorwaarden

1.   Hara Bouw B.V. mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 

2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Hara Bouw B.V. altijd doorvoeren. 

3.   Ingrijpende wijzigingen zal Hara Bouw B.V. zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

4.   Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 42 - Overgang van rechten

1.   De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Hara Bouw B.V. aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Hara Bouw B.V.. 

2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 43 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 

2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Hara Bouw B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 44 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Hara Bouw B.V. is Nederlands recht van toepassing. 

2.   De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Hara Bouw B.V. is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Hara Bouw B.V., tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 08 februari 2023.